Kabir Ramaini Sudhaકબીર રમૈની સુધા

સંપાદક : શ્રી ઈશ્વરભાઈ પ્ર. પટેલ (પરમાર્થી)
પ્રકાશક : શ્રી રામકબીર ભક્ત સમાજ, અમેરિકા
ડીસેમ્બર ૧૯૮૯

"માત્ર છસો વર્ષ પર કબીર વાણીનો પ્રભાવ હતો અને આજે નથી એવું કોણ કહી શકશે ?  આજે પણ કબીરવાણી તેટલી જ પ્રભાવિક છે જેટલી છસો વર્ષ પર જણાતી હતી. કબીરવાણી તો મહાન માનસરોવર સમાન છે. તેમાંથી અનેક પંથ અને સંપ્રદાયોએ પ્રેરણાના પિયૂષ પીધાં છે."

"માનવમાત્રને ઉપયોગી થાય તેવી વિચારધારા કબીરવાણીમાં સારી રીતે ગૂંથાયેલી હોવાથી એકવીસમી સદીમાં પણ તે પ્રેરણાદાયી જ રહેવાની. તેથી મને તો કબીરવાણી ગંગાના પાવન પ્રવાહની માફક નિત્ય નૂતન જ લાગે છે ! "

"શ્રી રામકબીર ભક્ત સમાજે આ ગ્રંથ શ્રેણી તૈયાર કરવાની જવાબદારી સોંપીને મને સદગુરુ કબીર સાહેબને ફરી વાંચી વિચારી સમજવા સ્વાધ્યાયની સોનેરી તક આપી તે બદલ સમાજને હું ઋણી છું."

નોંધ: આ પુસ્તકની PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ વિભાગમાં મળશે.

Title Hits
પ્રાક્ કથન 1342
અમૃતનું આચમન (શ્રી યશવંત શુકલ) 1113
રમૈની - ૧ : જીવરૂપ એક અંતર બાસા 1219
રમૈની - ૨ : અંતર જોતિ સબદ એક નારી 1163
રમૈની - ૩ : પ્રથમ અરંભ કવનકો ભયઉ 1144
રમૈની - ૪ : પ્રથમ ચરન ગુરૂ કીન્હ વિચારા 1209
રમૈની - ૫ : કહે લો કહીં જુગનકી બાતા 1236
રમૈની - ૬ : બરનહું કવન રુપ ઓ રેખા 1051
રમૈની - ૭ : તહિયા હોતે પવન ન પાની 1101
રમૈની - ૮ : તત્વમસિ ઇનકે ઉપદેશા 1151
રમૈની - ૯ : બાંધે અષ્ટ કષ્ટ નવ સૂતા 1114
રમૈની - ૧૦ : રાહી લૈ પિપરાહી બહી 1125
રમૈની - ૧૧ : અંધારિ ગુષ્ટિ સિષ્ટિ ભઈ બૌરી 1070
રમૈની - ૧૨ : માટી કે કોટ પષાન કા તાલા 1086
રમૈની - ૧૩ : નહિ પરતીતિ જો યહ સંસારા 1059
રમૈની - ૧૪ : બડ સૌ પાપી આહિ ગુમાની 1044
રમૈની - ૧૫ : ઉનઈ બદરિયા પરિગૌ સંઝા 1051
રમૈની - ૧૬ : ચલત ચલત અતિ ચરણ પિરાના 1067
રમૈની - ૧૭ : જસ જીવ આપુ મિલૈ અસ કોઈ 1044
રમૈની - ૧૮ : અદબુદ પંથ બરનિ નહિ જાઇ 1401
રમૈની - ૧૯ : અનહદ અનુભવકી કરિ આસા 1217
રમૈની - ૨૦ : અબ કહુ રામ નામ અવિનાસી 1263
રમૈની - ૨૧ : બહુત દુઃખ હૈ દુઃખકી ખાની 1393
રમૈની - ૨૨ : અલખ નિરંજન લેખઇ ન કોઈ 1293
રમૈની - ૨૩ : અલપ સુખ દુઃખ આદિ ઔ અંતા 1213
રમૈની - ૨૪ : ચંદ ચંકાર સી બાત જનાઇ 1087
રમૈની - ૨૫ : ચૌંતિસ અચ્છર ઇહૈ બિસેખા 969
રમૈની - ૨૬ : આપહિ કરતા ભયે કુલાલા 1073
રમૈની - ૨૭ : બ્રહ્મા કો દીન્હો બ્રહ્મંડા 1343
રમૈની - ૨૮ : અસ જુલહાકા મરમ નજાના 969
રમૈની - ૨૯ : બજાહુતે ત્રિને ખિનમેં હોઈ 1084
રમૈની - ૩૦ : ઔ ભૂલે ષટ દર્શન ભાઈ 1056
રમૈની - ૩૧ : સુમ્રિતિ આહિ ગુનન કો ચીન્હા 1039
રમૈની - ૩૨ : અંધ સો દરપન વેદે પુરાના 1297
રમૈની - ૩૩ : બેદકી પુત્રી હૈ સ્મ્રિતિ ભાઈ 975
રમૈની - ૩૪ : પઢિ પઢિ પંડિત કરૂ ચતુરાઇ 987
રમૈની - ૩૫ : પંડિત ભૂલે પઢિ ગુનિ વેદા 973
રમૈની - ૩૬ : જ્ઞાની ચતુર બિચચ્છન લોઈ 1097
રમૈની - ૩૭ : એક સયાન સયાન ન હોઈ 1018
રમૈની - ૩૮ : યહ વિધિ કહઉં કહા નહિ માના 1050
રમૈની - ૩૯ : જિન કલમા કલિ માંહિ પઢાયા 996
રમૈની - ૪૦ : આદમ આદિ સુધી નહિ પાઈ 1090
રમૈની - ૪૧ : અંબુકિ રાસિ સમુદ્રકી ખાઇ 1053
રમૈની - ૪૨ : જબ હમ રહલ નહિ કોઈ 984
રમૈની - ૪૩ : જિન્હ જિવ કીન્હ આપુ બિસવાસા 972
રમૈની - ૪૪ : કબહુ ન ભયઉ સંગ અરૂ સાથા 1361
રમૈની - ૪૫ : હિરનાકુસ રાવન ગૌ કંસા 1083
રમૈની - ૪૬ : બિનસૈ નાગ ગરુડ બલિ જાઈ 1049
રમૈની - ૪૭ : જરાસિંધ સિસુપાલ સંધારા 1669
રમૈની - ૪૮ : માનિક પુરહિં કબીર બસેરી 1015
રમૈની - ૪૯ : દરકી બાત કહૌ દર બેસા 1003
રમૈની - ૫૦ : કહઈત મોહિ ભયલ યુગ ચારી 1050
રમૈની - ૫૧ : જાકર નામ અકહુઆ ભાઈ 1035
રમૈની - ૫૨ : જેહિ કારન સિવ અજહું બિયોગી 1051
રમૈની - ૫૩ : મહાદેવ મુનિ અંતન પાયા 1216
રમૈની - ૫૪ : મરિ ગયે બ્રહ્મ કાસિકે વાસી 1102
રમૈની - ૫૫ : ગયે રામ અરુ ગયે લછમના 1057
રમૈની - ૫૬ : દિન દિન જરઈ જરલ કે પાંઉ 1050
રમૈની - ૫૭ : ક્રિતિયા સૂત્ર લોક ઈક અહઈ 1007
રમૈની - ૫૮ : તૈં સુત માનુ હમારી સેવા 1553
રમૈની - ૫૯ : ચઢત ચઢાવત ભંડહર ફોરિ 1010
રમૈની - ૬૦ : છાંડહુ પતિ છાંડહુ લબરાઈ 944
રમૈની - ૬૧ : ધરમ-કથા જો કહતે રહઇ 1193
રમૈની - ૬૨ : જો તૂ કરતા બરન બિચારા 1027
રમૈની - ૬૩ : નાના રૂપ બરન એક કીન્હા 1012
રમૈની - ૬૪ : કાયા કંચન જતન કરાયા 1100
રમૈની - ૬૫ : અપને ગુણ કો અવગુન કહહૂ 1062
રમૈની - ૬૬ : સોઈ હિતુ બંધુ મોર મન ભાવૈ 984
રમૈની - ૬૭ : દેહ હિલાયે ભગતિ ન હોઈ 1308
રમૈની - ૬૮ : તિહિ વિયોગતે ભયઉ અનાથા 1099
રમૈની - ૬૯ : એસા જોગ ન દેખા ભાઈ 1022
રમૈની - ૭૦ : બોલના કાસે બોલિયે ભાઈ 1349
રમૈની - ૭૧ : સોગ બધાવા સમ કરી માના 1520
રમૈની - ૭૨ : નારી એક સંસાર હિ આઈ 1058
રમૈની - ૭૩ : ચલી જાત દેખી એક નારી 991
રમૈની - ૭૪ : તહિયા ગુપુત થુલ નહિ કાયા 1032
રમૈની - ૭૫ : તિહિ સાહબ કે લાગહુ સાથા 1058
રમૈની - ૭૬ : માયા મોહ કઠીન સંસારા 1790
રમૈની - ૭૭ : એકૈ કાલ સકલ સંસારા 1505
રમૈની - ૭૮ : મનુષ જન્મ ચુકેહુ અપરાધી 1352
રમૈની - ૭૯ : બઢવત બઢી ઘટાવત છોટી 981
રમૈની - ૮૦ : બહુતક સાહસ કરુ જીય અપના 1002
રમૈની - ૮૧ : દેવ ચરિત્ર સુનહુ રે ભાઈ 1106
રમૈની - ૮૨ : સુખ કે બ્રિચ્છ ઇક જગત ઉપાયા 1016
રમૈની - ૮૩ : છત્રી કરઈ છત્રિયા ધરમા 1087
રમૈની - ૮૪ : જિયરા આપન દુઃખહિં સંભારુ 1344
Powered by PHILIT