Kabir Ramaini Sudhaકબીર રમૈની સુધા

સંપાદક : શ્રી ઈશ્વરભાઈ પ્ર. પટેલ (પરમાર્થી)
પ્રકાશક : શ્રી રામકબીર ભક્ત સમાજ, અમેરિકા
ડીસેમ્બર ૧૯૮૯

"માત્ર છસો વર્ષ પર કબીર વાણીનો પ્રભાવ હતો અને આજે નથી એવું કોણ કહી શકશે ?  આજે પણ કબીરવાણી તેટલી જ પ્રભાવિક છે જેટલી છસો વર્ષ પર જણાતી હતી. કબીરવાણી તો મહાન માનસરોવર સમાન છે. તેમાંથી અનેક પંથ અને સંપ્રદાયોએ પ્રેરણાના પિયૂષ પીધાં છે."

"માનવમાત્રને ઉપયોગી થાય તેવી વિચારધારા કબીરવાણીમાં સારી રીતે ગૂંથાયેલી હોવાથી એકવીસમી સદીમાં પણ તે પ્રેરણાદાયી જ રહેવાની. તેથી મને તો કબીરવાણી ગંગાના પાવન પ્રવાહની માફક નિત્ય નૂતન જ લાગે છે ! "

"શ્રી રામકબીર ભક્ત સમાજે આ ગ્રંથ શ્રેણી તૈયાર કરવાની જવાબદારી સોંપીને મને સદગુરુ કબીર સાહેબને ફરી વાંચી વિચારી સમજવા સ્વાધ્યાયની સોનેરી તક આપી તે બદલ સમાજને હું ઋણી છું."

નોંધ: આ પુસ્તકની PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ વિભાગમાં મળશે.

Title Hits
પ્રાક્ કથન 1318
અમૃતનું આચમન (શ્રી યશવંત શુકલ) 1088
રમૈની - ૧ : જીવરૂપ એક અંતર બાસા 1194
રમૈની - ૨ : અંતર જોતિ સબદ એક નારી 1136
રમૈની - ૩ : પ્રથમ અરંભ કવનકો ભયઉ 1119
રમૈની - ૪ : પ્રથમ ચરન ગુરૂ કીન્હ વિચારા 1185
રમૈની - ૫ : કહે લો કહીં જુગનકી બાતા 1210
રમૈની - ૬ : બરનહું કવન રુપ ઓ રેખા 1027
રમૈની - ૭ : તહિયા હોતે પવન ન પાની 1077
રમૈની - ૮ : તત્વમસિ ઇનકે ઉપદેશા 1128
રમૈની - ૯ : બાંધે અષ્ટ કષ્ટ નવ સૂતા 1092
રમૈની - ૧૦ : રાહી લૈ પિપરાહી બહી 1101
રમૈની - ૧૧ : અંધારિ ગુષ્ટિ સિષ્ટિ ભઈ બૌરી 1048
રમૈની - ૧૨ : માટી કે કોટ પષાન કા તાલા 1062
રમૈની - ૧૩ : નહિ પરતીતિ જો યહ સંસારા 1036
રમૈની - ૧૪ : બડ સૌ પાપી આહિ ગુમાની 1019
રમૈની - ૧૫ : ઉનઈ બદરિયા પરિગૌ સંઝા 1027
રમૈની - ૧૬ : ચલત ચલત અતિ ચરણ પિરાના 1043
રમૈની - ૧૭ : જસ જીવ આપુ મિલૈ અસ કોઈ 1022
રમૈની - ૧૮ : અદબુદ પંથ બરનિ નહિ જાઇ 1380
રમૈની - ૧૯ : અનહદ અનુભવકી કરિ આસા 1193
રમૈની - ૨૦ : અબ કહુ રામ નામ અવિનાસી 1240
રમૈની - ૨૧ : બહુત દુઃખ હૈ દુઃખકી ખાની 1369
રમૈની - ૨૨ : અલખ નિરંજન લેખઇ ન કોઈ 1262
રમૈની - ૨૩ : અલપ સુખ દુઃખ આદિ ઔ અંતા 1190
રમૈની - ૨૪ : ચંદ ચંકાર સી બાત જનાઇ 1064
રમૈની - ૨૫ : ચૌંતિસ અચ્છર ઇહૈ બિસેખા 948
રમૈની - ૨૬ : આપહિ કરતા ભયે કુલાલા 1052
રમૈની - ૨૭ : બ્રહ્મા કો દીન્હો બ્રહ્મંડા 1310
રમૈની - ૨૮ : અસ જુલહાકા મરમ નજાના 948
રમૈની - ૨૯ : બજાહુતે ત્રિને ખિનમેં હોઈ 1060
રમૈની - ૩૦ : ઔ ભૂલે ષટ દર્શન ભાઈ 1034
રમૈની - ૩૧ : સુમ્રિતિ આહિ ગુનન કો ચીન્હા 1017
રમૈની - ૩૨ : અંધ સો દરપન વેદે પુરાના 1275
રમૈની - ૩૩ : બેદકી પુત્રી હૈ સ્મ્રિતિ ભાઈ 950
રમૈની - ૩૪ : પઢિ પઢિ પંડિત કરૂ ચતુરાઇ 964
રમૈની - ૩૫ : પંડિત ભૂલે પઢિ ગુનિ વેદા 950
રમૈની - ૩૬ : જ્ઞાની ચતુર બિચચ્છન લોઈ 1075
રમૈની - ૩૭ : એક સયાન સયાન ન હોઈ 996
રમૈની - ૩૮ : યહ વિધિ કહઉં કહા નહિ માના 1027
રમૈની - ૩૯ : જિન કલમા કલિ માંહિ પઢાયા 973
રમૈની - ૪૦ : આદમ આદિ સુધી નહિ પાઈ 1067
રમૈની - ૪૧ : અંબુકિ રાસિ સમુદ્રકી ખાઇ 1030
રમૈની - ૪૨ : જબ હમ રહલ નહિ કોઈ 962
રમૈની - ૪૩ : જિન્હ જિવ કીન્હ આપુ બિસવાસા 950
રમૈની - ૪૪ : કબહુ ન ભયઉ સંગ અરૂ સાથા 1338
રમૈની - ૪૫ : હિરનાકુસ રાવન ગૌ કંસા 1062
રમૈની - ૪૬ : બિનસૈ નાગ ગરુડ બલિ જાઈ 1026
રમૈની - ૪૭ : જરાસિંધ સિસુપાલ સંધારા 1643
રમૈની - ૪૮ : માનિક પુરહિં કબીર બસેરી 995
રમૈની - ૪૯ : દરકી બાત કહૌ દર બેસા 980
રમૈની - ૫૦ : કહઈત મોહિ ભયલ યુગ ચારી 1027
રમૈની - ૫૧ : જાકર નામ અકહુઆ ભાઈ 1013
રમૈની - ૫૨ : જેહિ કારન સિવ અજહું બિયોગી 1027
રમૈની - ૫૩ : મહાદેવ મુનિ અંતન પાયા 1193
રમૈની - ૫૪ : મરિ ગયે બ્રહ્મ કાસિકે વાસી 1077
રમૈની - ૫૫ : ગયે રામ અરુ ગયે લછમના 1029
રમૈની - ૫૬ : દિન દિન જરઈ જરલ કે પાંઉ 1028
રમૈની - ૫૭ : ક્રિતિયા સૂત્ર લોક ઈક અહઈ 986
રમૈની - ૫૮ : તૈં સુત માનુ હમારી સેવા 1530
રમૈની - ૫૯ : ચઢત ચઢાવત ભંડહર ફોરિ 985
રમૈની - ૬૦ : છાંડહુ પતિ છાંડહુ લબરાઈ 923
રમૈની - ૬૧ : ધરમ-કથા જો કહતે રહઇ 1169
રમૈની - ૬૨ : જો તૂ કરતા બરન બિચારા 1005
રમૈની - ૬૩ : નાના રૂપ બરન એક કીન્હા 989
રમૈની - ૬૪ : કાયા કંચન જતન કરાયા 1075
રમૈની - ૬૫ : અપને ગુણ કો અવગુન કહહૂ 1037
રમૈની - ૬૬ : સોઈ હિતુ બંધુ મોર મન ભાવૈ 963
રમૈની - ૬૭ : દેહ હિલાયે ભગતિ ન હોઈ 1284
રમૈની - ૬૮ : તિહિ વિયોગતે ભયઉ અનાથા 1079
રમૈની - ૬૯ : એસા જોગ ન દેખા ભાઈ 1001
રમૈની - ૭૦ : બોલના કાસે બોલિયે ભાઈ 1328
રમૈની - ૭૧ : સોગ બધાવા સમ કરી માના 1498
રમૈની - ૭૨ : નારી એક સંસાર હિ આઈ 1034
રમૈની - ૭૩ : ચલી જાત દેખી એક નારી 969
રમૈની - ૭૪ : તહિયા ગુપુત થુલ નહિ કાયા 1012
રમૈની - ૭૫ : તિહિ સાહબ કે લાગહુ સાથા 1036
રમૈની - ૭૬ : માયા મોહ કઠીન સંસારા 1765
રમૈની - ૭૭ : એકૈ કાલ સકલ સંસારા 1479
રમૈની - ૭૮ : મનુષ જન્મ ચુકેહુ અપરાધી 1330
રમૈની - ૭૯ : બઢવત બઢી ઘટાવત છોટી 962
રમૈની - ૮૦ : બહુતક સાહસ કરુ જીય અપના 980
રમૈની - ૮૧ : દેવ ચરિત્ર સુનહુ રે ભાઈ 1085
રમૈની - ૮૨ : સુખ કે બ્રિચ્છ ઇક જગત ઉપાયા 994
રમૈની - ૮૩ : છત્રી કરઈ છત્રિયા ધરમા 1062
રમૈની - ૮૪ : જિયરા આપન દુઃખહિં સંભારુ 1323
Powered by PHILIT