Audio

Bhakta Samaj Lagna Geet

Special Occasion: Wedding (Dhol - Mangal) by Mahila Mandal - Syadla

Sponsored by Ganga Swaroop:  Shantaben Dahyabhai Khushalbhai Bhakta & Family, San Antonio, Texas, USA (Syadla)

Music arrangement by Sanket Mohan Patel, Sur Ganga Group, Bardoli

 

Jayantibhai D. Bhakta

Mahila Mandal - Syadla - Jayantibhai D. Bhakta


Veera Leeli Ghodi

Mahila Mandal - Syadla - Veera Leeli Ghodi


Aa Teere Ganga-ne

Mahila Mandal - Syadla - Aa Teere Ganga-ne


Unchi Nichi Medi Mara

Mahila Mandal - Syadla - Unchi Nichi Medi Mara


Ji Re Ekadashi Madhusudani (Nadbrahma pada 805)

Mahila Mandal - Syadla - Ji Re Ekadashi Madhusudani (Na


Partham Shri Guru-ne

Mahila Mandal - Syadla - Partham Shri Guru-ne


Aaj Mare Aanganiye Aavi-ne

Mahila Mandal - Syadla - Aaj Mare Aanganiye Aavi-ne


Sadguruji Sahay Karo (Nadbrahma pada 790)

Mahila Mandal - Syadla - Sadguruji Sahay Karo (Nadbrahm


Navlanki Re Navalasha Ne (Nadbrahma pada 816)

Mahila Mandal - Syadla - Navlanki Re Navalasha Ne (Nadb


Kanku Chhanti Kankotari (New)

Mahila Mandal - Syadla - Kanku Chhanti Kankotari (New)


Sadguruji Lagan Lai Aavya (Nadbrahma pada 769)

Mahila Mandal - Syadla - Sadguruji Lagan Lai Aavya (Nad


Ganga Re Jamuna Na (Nadbrahma pada 761)

Mahila Mandal - Syadla - Ganga Re Jamuna Na (Nadbrahma


Radhaji Re Ghanu (Nadbrahma pada 763)

Mahila Mandal - Syadla - Radhaji Re Ghanu (Nadbrahma pa


Prabhuji Vina Mare Palak (Nadbrahma pada 771)

Mahila Mandal - Syadla - Prabhuji Vina Mare Palak (Nadb


Santo Sathma Tulsi (Nadbrahma pada 813)

Mahila Mandal - Syadla - Santo Sathma Tulsi (Nadbrahma


Kon Rai Ni Tulsi Ne

Mahila Mandal - Syadla - Kon Rai Ni Tulsi Ne


Guru Charane Karjodi (Nadbrahma pada 770)

Mahila Mandal - Syadla - Guru Charane Karjodi (Nadbrahm


Ena Veerla Koi Vachanhar (Nadbrahma pada 818)

Mahila Mandal - Syadla - Ena Veerla Koi Vachanhar (Nadb


Hun To Harji Jova-ne (Nadbrahma pada 777)

Mahila Mandal - Syadla - Hun To Harji Jova-ne (Nadbrah


Ji Re Aaj Lila Re (Nadbrahma pada 778)

Mahila Mandal - Syadla - Ji Re Aaj Lila Re (Nadbrahma p


Khambhati Ghadu Re

Mahila Mandal - Syadla - Khambhati Ghadu Re


Hath Ma Nariyer Re

Mahila Mandal - Syadla - Hath Ma Nariyer Re


Tulsi-na Kyara-ma

Mahila Mandal - Syadla - Tulsi-na Kyara-ma


Fulade Te Fagar Bharaviya

Mahila Mandal - Syadla - Fulade Te Fagar Bharaviya


Mandap Khambh Sonatana (Nadbrahma pada 824)

Mahila Mandal - Syadla - Mandap Khambh Sonatana (Nadbra


Ji Re Sakhiya Te (Nadbrahma pada 817)

Mahila Mandal - Syadla - Ji Re Sakhiya Te (Nadbrahma pa


Sakhi Re Aaj Anand (Nadbrahma pada 806)

Mahila Mandal - Syadla - Sakhi Re Aaj Anand (Nadbrahma


Rukamani Lakhi Kagal (Nadbrahma pada 808)

Mahila Mandal - Syadla - Rukamani Lakhi Kagal (Nadbrahm


Tu To Ram Ratan Kar (Nadbrahma pada 781)

Mahila Mandal - Syadla - Tu To Ram Ratan Kar (Nadbrahma


Kanku Chhanti Kankotari (Nadbrahma pada 807)

Mahila Mandal - Syadla - Kanku Chhanti Kankotari (Nadbr


Amdavadi Elachadi No Chhod

Mahila Mandal - Syadla - Amdavadi Elachadi No Chhod


Ghodi Varghodo Gaye

Mahila Mandal - Syadla - Ghodi Varghodo Gaye


Raja Janak-ne Mandave (Nadbrahma pada 814)

Mahila Mandal - Syadla - Raja Janak-ne Mandave (Nadbrah


Sajani Re Tu To (Nadbrahma pada 786)

Mahila Mandal - Syadla - Sajani Re Tu To (Nadbrahma pad


Bhamra Re Tara

Mahila Mandal - Syadla - Bhamra Re Tara


Utho Bhikhubhan (Nadbrahma pada 766)

Mahila Mandal - Syadla - Utho Bhikhubhan (Nadbrahma pad


Samju Balaki

Mahila Mandal - Syadla - Samju Balaki


Mare Aangane Vayu Shun

Mahila Mandal - Syadla - Mare Aangane Vayu Shun


Radha Ne Krishna Banne (Nadbrahma pada 765)

Mahila Mandal - Syadla - Radha Ne Krishna Banne (Nadbra


Jogindra Panu Re

Mahila Mandal - Syadla - Jogindra Panu Re


Ram Lakshman Van (Nadbrahma pada 819)

Mahila Mandal - Syadla - Ram Lakshman Van (Nadbrahma pa


Kuva-ne Kanthe Be Sadhu Vairagi

Mahila Mandal - Syadla - Kuva-ne Kanthe Be Sadhu Vairag


Hari Ne Bhajta (Nadbrahma pada 803)

Mahila Mandal - Syadla - Hari Ne Bhajta (Nadbrahma pada