Audio

ઓરણા ભજન મંડળ
Live recording of bhajans by Orna Bhajan Mandal

Pag Dho-uň Nāv Padhāro (Nādbrahma pada 161, Rāga - Kalyān)

Orna Bhajan Mandal - 161 Paga Dhoii NavNirkh Parakh (Nādbrahma pada 167, Rāga - Kalyān)

Orna Bhajan Mandal - 167 Nirakh Parakh GuruKyoň Hari-nām Visārā (Nādbrahma pada 181, Rāga - Kāfi)

Orna Bhajan Mandal - 181 Kyo HarinamBhutal Bhakti (Nādbrahma pada 197, Rāga - Kālero)

Orna Bhajan Mandal - 197 Bhutal BhaktiĀja Vrundā-van Ānand Sāgar (Nādbrahma pada 204, Rāga - Kālero)

Orna Bhajan Mandal - 204 Aaja VrundavanShyām-ne Kahejo Re (Nādbrahma pada 220, Rāga - Māru)

Orna Bhajan Mandal - 220 Shyam Ne KahejoTum Ghar Jā-o Mere Vir (Nādbrahma pada 240, Rāga - Bihāg)

Orna Bhajan Mandal - 240 Tum Gher Ja ONahi Āvyā Re Nahi Āvyā (Nādbrahma pada 253, Rāga - Deshi Fer Sorath)

Orna Bhajan Mandal - 253 Nahi AvyaĀrogo Narsiňh (Nādbrahma pada 274, Rāga - Dhanāshri, Vasant, Malār, Mevādo)

Orna Bhajan Mandal - 274 Arogo NarsinhRudi-ne Rangili (Nādbrahma pada 296, Rāga - Sāmeri, Mevādo)

Orna Bhajan Mandal - 296 Rudi Ne RasaliĀvyo Mās Vasaňt (Nādbrahma pada 478, Rāga - Nirgun Vasant)

Orna Bhajan Mandal - 478 Avyo Mas VasantAghat Vasant (Nādbrahma pada 479, Rāga - Sagun Vasant)

Orna Bhajan Mandal - 479 Aghat VasantJi Re Sarasvat Svāmi-ne Vinavu (Nādbrahma pada 741, Rāga - Sorangi)

Orna Bhajan Mandal - 741 Ji Re Saraswat Swami-ne ViRādhā-ji Re Ghanu (Nādbrahma pada 763, Rāga - Dhol)

Orna Bhajan Mandal - 763 Radhaji Re GhanuHari-ne Bhajatā (Nādbrahma pada 803, Rāga - Mangal)

Orna Bhajan Mandal - 803 Hari-ne Bhajata