Bhajans

નાદબ્રહ્મ પૃષ્ઠ ૧
Nādbrahma page 1

ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ
ગુણ તારાં નિત ગાઇએ, થાય અમારાં કામ ... ૧
o ishvar bhaji-e tane, motuň chhe tuj nām
gun tārā nit gāii-e, thāy amārā kām ... 1

હેત લાવી હસાવ તું, સદા રાખ દિલ સાફ
ભૂલ કદી કરીએ અમે, તો પ્રભુ કરજો માફ ... ૨
heta lāvi hasāv tuň, sadā rākha dila sāf
bhula kadi kari-e ame, to prabhu kara-jo māf ... 2

પ્રભુ એટલું આપજો, કુટુંબ પોષણ થાય
ભૂખ્યા કોઇ સૂએ નહીં, સાધુ સંત સમાય ... ૩
prabhu etalu āpa-jo, kutumb poshan thāy
bhukhyā koii su-e nahiň, sādhu saňt samāy ... 3

અતિથિ ઝાંખો નવ પડે, આશ્રિત ના દુભાય
જે આવે અમ આંગણે, આશિષ દેતો જાય ... ૪
atithi jhāňkho nav pade, āshrit nā dubhāy
je āve am āňgane, āshish deto jāy ... 4

સ્વભાવ એવો આપજો, સૌ ઇચ્છે અમ હિત
શત્રુ ઇચ્છે મિત્રતા, પડોશી ઇચ્છે પ્રીત ... ૫
sva-bhāv evo āpa-jo, sa-u ich-chhe ama hit
shatru ich-chhe mitra-tā, padoshi ich-chhe prit ... 5

વિચાર વાણી વર્તને, સૌનો પામું પ્રેમ
સગાં સ્નેહી કે શત્રુનું, ઇચ્છું કુશળ ક્ષેમ ... ૬
vichār vāni varta-ne, sa-u-no pāmu prem
sagā snehi ke shatru-nu, ich-chhu kushal kshem ... 6

જોવા આપી આંખડી, સાંભળવાને કાન
જીભ બનાવી બોલવા, ભલું કર્યું ભગવાન ... ૭
jovā āpi āňkhadi, sāmbhalvā-ne kān
jibh banāvi bol-vā, bhalu karyu bhag-vān ... 7

ઓ ઈશ્વર તું એક છે, સર્જ્યો તેં સંસાર
પ્રુથ્વી પાણી પર્વતો, તેં કીધા તૈયાર ... ૮
o ishvar tuň eka chhe, sarajyo teň saňsār
pruthvi pāni parvato, teň kidhā tai-yār ... 8

તારા સારા શોભીતા, સૂરજ ને વળી સોમ
તે તો સઘળા તેં રચ્યા, જબરું તારું જોમ ... ૯
tārā sārā shobhitā, suraj ne vali som
te to saghalā teň rachyā, jabaru tāru jom ... 9

અમને આપ્યાં જ્ઞાન ગુણ, તેનો તું દાતાર
બોલે પાપી પ્રાણીઓ, એ તારો ઉપકાર ... ૧૦
am-ne āpyā gnān gun, teno tuň dātār
bole pāpi prāni-o, e tāro upakār ... 10

કાપ કલેશ કંકાસ ને, કાપ પાપ પરિતાપ
કાપ કુમતિ કરુણા કીજે, કાપ કષ્ટ સુખ આપ ... ૧૧
kāp kalesh kaňkās ne, kāp pāp pari-tāp
kāp kumati karunā kije, kāp kashta sukha āp ... 11

ઓ ઈશ્વર તમને નમું, માંગુ જોડી હાથ
આપો સારા ગુણ અને, સુખમાં રાખો સાથ ... ૧૨
o ishvar tam-ne namu, māňgu jodi hāth
āpo sārā gun ane, sukh-māň rākho sāth ... 12

મન વાણી ને હાથથી, કરીએ સારાં કામ
એવી બુદ્ધિ દો અને, પાળો બાળ તમામ ... ૧૩
man vāni ne hāth-thi, kari-e sārā kām
evi budh-dhi do ane, pālo bāl tamām ... 13

ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ
ગુણ તારાં નિત ગાઇએ, થાય અમારાં કામ ... ૧૪
o ishvar bhaji-e tane, motuň chhe tuja nām
gun tārā nit gāii-e, thāy amārā kām ... 14

YouTube Video(s):
1. Shree Ramkabir Bhakta Samaj of Southern California - April 9, 2005,  Bhakta Cultural Center, Norwalk, CA, USA
2. Shree Ramkabir Bhajan Mandal (playlist)

English Translation:
1. O' God, your name is the greatest of all and we worship you always. As we sing songs in your devotion, and with the grace of our Super Entity our difficulties are resolved, our work gets accomplished.

2. You appreciate the fact that you make us lovingly smile and keep hearts free from malice. O’ God, should we ever err or commit a mistake, do grant us pardon.

3. O’ God, grant as much wealth that I can take care of my kith and kin. Bless me with so much affluence that none sleeps hungry and grant us such riches that saintly and noble could be well cared for.

4. Bless us with as much wealth, O’ God, that no guest of ours is discontented or a dependent is not offended. Whoever becomes guest of our house should leave us happily blessing us.

5. O’ God, do grant us such nature, everyone should wish our good. O God bless us with such temperament that our enemies too would want to befriend me and a neighbor would look at us with affection.

6. O’ God, I wish to beget love and affection of all through my thoughts, speech and action; and also wish good of all, may they be loved ones or foes.

7. O’ God, how grateful we are that you have gifted us with eyes to see and ears to hear; and a tongue to speak. Really, you have truly graced us by your benevolence.

8. O’ God, you are the only one, who has created this universe, and also created the Earth, water, mountains on this planet of world.

9. All that has been created by you looks so wonderful, and also the Sun and the Moon. We are awed by your superior powers, O’ the Supreme Creator of the universe, that  you have shaped all these.

10. It is your gratefulness that you have blessed us with knowledge and virtues. You are truly the greatest benefactor. Besides, if the sinners and creatures are able to verbalize, that’s because of your merciful benefaction.

11. O’ God, I plead and pray you to free us of distress, quarrels and, sins and wrongdoings. Please remove our ignorance, evil-mindedness and have mercy upon us by eradicating sufferings grant us bliss.

12. O' God, with folded hands I bow down before you devotedly, and implore you to bless us with virtues and keep us always in happiness.

13. We wish to do noble deeds through our mind, speech and hands. Bless us with such intellect that, we may take care of your children.

14. O' God, your name is the greatest of all and we worship you always. As we sing songs in your devotion, and with the grace of our Super Entity our difficulties are resolved, our work gets accomplished.