Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૩૯
Nādbrahma pada 039

Syadla Bhajan Mandal (Recorded in 1982 in Mumbai)

Syadla Bhajan Mandal - 039 Shree Padma-nabh Pari-brah

Uda Bhakt Samaj

Uda Bhakt - 039 Shri Padmanabh

શ્રી પદ્મનાભ પરિબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ પેઢે નહિ રે,
shri padma-nābh pari-brahma purushot-tam peDhe nahi re,
હરિ અવિગત ગોવિંદ સંતજી રે, સહાય કરો શ્રીપતિ ધણી રે,
hari avi-gat govind saňt-ji re, sahāy karo shri-pati dhani re,
હરિ ચત્રુભુજ શ્યામલ વર્ણ, સારંગધર સોહામણો રે,
hari chatru-bhuj shyāmal varna, sāraňg-dhar sohā-mano re,
હરિ રૂંવડેલો વૈકુંઠ નાથજી રે, દુક્રીત હરણ દામોદર રે,
hari ruňva-delo vai-kuňth nāth-ji re, dukrit haran dāmo-dar re,
હરિ નિરંજન નિરાકાર, નિષ્કલંક પુરુષે અરાધીયે રે,
hari niraňjan nirā-kār, nishka-laňk purushe arā-dhiye re,
ધન ગાયે દ્વારિકા નાથજી રે, શ્યામલ વર્ણ સોહામણો રે,
dhan gāye dvārikā nāthaji re, shyāmal varna sohā-mano re,
હરિ સેવ્યો સમર્થ સાર, પાર લે એનો કોઇ નવ લહે રે,
hari sevyo samarth sār, pār eno ko-ii nav lahe re,
હરિ સોહે છે અવિનાશ વ્હાલો, વાસ આપે વૈકુંઠ ધણી રે,
hari sohe chhe avi-nāsh vahālo, vās āpe vaikuňth dhani re,
હરિ માધવ મુકુંદ મોરાર, મહાદેવ સોહામણો રે,
hari mā-dhav mukuňd morār, mahā-dev sohā-mano re,
હરિ ભક્તિ મુક્તિ દાતાર લ્યો, નારાયણ છે નિર્મલો રે,
hari bhakti mukti dā-tār lyo, nārā-yan chhe nir-malo re,
સદા સારંગધર શું વિચાર, પાર લૈ કાનૈયો આત્મા રે,
sadā sāraňga-dhar shuň vichār, pār lai kā-nai-yo ātmā re,
આવી વેગે મળ્યો વિશ્વાસજી રે, તારોની ત્રિભોવન ટળવળે રે,
āvi vege malyo vish-vās-ji re, tāro-ni tribho-van tala-vale re,
જીવ તો મોહ્યાં છે કુળમાં, કલીકાલે જીવ જંપીઓ રે,
jiv to mohyā chhe kul-māň, kali-kāle jiv jampi-o re,
એ તો હરિ વિના નવ લહે શ્વાસ, શ્વાસ સદા સારંગધર રે,
e to hari vinā nav lahe shvās, shvās sadā sāraňg-dhar re,
સદા વૈષ્ણવ મન રહે ઉલ્લાસ, આનંદ અંગે ઉલટ્યો રે,
sadā vaishnav man rahe ul-lās, ānaňd aňge u-latyo re,
ભલે આવ્યા પરિબ્રહ્મ રાય વ્હાલો, વૈષ્ણવજન માંહી પરવર્યો રે,
bhale āvyā pari-brahma rāy, vahālo vaishnav-jan māňhi par-varyo re,
હરિનો વર્ત્યો જય જયકાર, સાર બોલોની હવે સાચા ધણીનો રે,
hari-no vartyo jaya jaya-kār, sār bolo-ni have sāchā dhani-no re,
હરિનો આવ્યો જ્યારે મન વિશ્વાસ ત્યારે, પાસ છૂટ્યા ચાર ખાણના રે,
hari-no āvyo jyāre man vish-vas tyāre, pās chhutyā chār khān-nā re,
હરિ ઘેર ઘેર વૈકુંઠ વાસ, દાસ તુમ્હારો વિનવે રે,
hari gher gher vai-kuňth vās, dās tum-hāro vinave re,
ભલે આવ્યા પરિબ્રહ્મરાય, સમર્થ ધણી સંતે સેવ્યો રે.
bhale āvyā pari-brahma-rāy, samarth dhani saňte sevyo re,

દોહરો (doharo)
આદિ અનાદી એક તું, સ્થાવર જંગમ તારૂં નામ.
તું અમર ને તારૂં નામ, સકલ વૈષ્ણવને પ્રણામ.
ādi anādi eka tuň, sthāvar jaňgam tāru nām
tuň amar ne tāru nām, sakal vaishnav-ne pranām

English Translation:
The Supreme Divine, Omniscient Brahma is not something that could be bought off the shelf. The Supreme Divinity, whom we call Vishnu or Govind, is indistinct and invisible, Omniscient and saintly being, and the Master of Lakshmi, is implored by the devout poet for help to fathom the ocean of life.

Envisioning image of God, as Chatrabhuj (four handed) of ash-blue complexion (Shyamal Varna), Sarangdhar (holding a mighty bow named Sarang) devout saintly poet is enthralled. The master of spiritual realm (Vaikunth), Damodar is eradicator of all sorrows.

Let us worship unstained, formless, purest form of the Supreme Divinity, let us sing in praise of Dwarikanath whose ash-blue complexion is enchanting.

Nobody can fathom the essence of the grace bestowed upon someone by the Supreme Divine. The gracefully appearing immortal and eternal God only can provide us a place in his eternal abode (Vaikunth).

Addressing and praying graceful God by different names like Hari, Madhav, Mukund, Morar, Mahadev devout says that, God is merciful to grant us the boon of devotion and ultimate liberation and such Narayan is the purest entity.

What is there to think about, when Sarangdhar or Kanaiyo can lift our soul to a state of salvation? Our faith in you has strengthened, for whose grace the entities of all the three worlds, viz. heaven, earth and the lower region are pining.

The soul is engrossed in worldly affairs, and when it has been calmed down, it cannot breathe without the help of God, since Sarangdhar (Lord Krishna) has always been a source of breath.

Mind and body of Vishnav (devotee of Vishnu) always remains blissful and joyful. Welcoming Brahma who has come to grant ultimate freedom from the cycle of death and birth, the devout says, that he has attained ultimate deliverance.

Inspired by divine characteristics, cheering God's name lets us all sing in his honor of our true Divine Master. And now, when our faith is affirmed on God, all our bonds of four quarters (i.e. Paradise (Swarg), the heavens, earth and a very deep abyss of the earth (Paatal).

Your devout disciple pleads with you, O' God, to grant shelter in the heavenly abode. Since, the true disciple has always remained attached to the Ultimate Divinity; he has no reservations of receiving Brahma who has come to take him to the ultimate heavens.

Couplet
You are the most primordial, eternal, omni-present; omni-mobile is your name. You and your name, both are immortal and thus all those who worship Vishnu are proffered obeisance.

Related Link(s):
1. આરતી ('શ્રી પદ્મનાભજી અધ્યારુજીના કીર્તન - ગુજરાતી ભાવાનુંવાદ', સ્વામી જગદીશચંદ્ર યદુનાથ)