Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૪૪
Nādbrahma pada 044

Syadla Bhajan Mandal (Recorded in 1982 in Mumbai)

Syadla Bhajan Mandal - 044 Jone Vichari

જોને વિચારી તું જીવડા, શા સુખમેં મોહી રહ્યોજી ... ટેક
jone vichāri tuň jivadā, shā sukh-meň mohi rahyo-ji ... repeat

આવ્યો ત્યારે તું એકલો, જાતાં એકલો જાવુંજી;
વચમેં સંબંધ શા કામના, માયા જાળમેં બંધાયોજી ... ૧
āvyo tyāre tuň ekalo, jātā ekalo jāvu-ji
vach-meň sambaňdh shā kām-nā, māyā jāl-meň baňdhā-yo-ji ... 1

મારૂં મારૂં શું કરી રહ્યો, નહિ મળે તારું તનજી;
જૂઠા રે પુત્ર ને પ્રેમદા, જૂઠો ભવનો ભંડારજી ... ૨
māru māru shuň kari rahyo, nahi male tāru tana-ji
juthā re putra ne premadā, jutho bhav-no bhandāra-ji ... 2

ધન રે મળ્યાનો ધર્મ એ જ છે, જે કાંઇ હાથે વપરાયજી;
અંત સમે સહુ મેલી જાશે, પલમેં થશે પરાયોજી ... ૩
dhan re malyā-no dharma e ja chhe, je kāň-ii hāthe vap-rāy-ji
aňt same sahu mEli jāshe, pal-meň thashe parāyo-ji ... 3

જમ રે જોરાવર લઇ જશે, મેલશે ચોરાશીમેં ઠેલીજી;
દારૂણ દુઃખ જન્મ મરણનું, ત્યાં કોણ તારો બેલીજી ... ૪
jam re jorā-var la-ii jashe, mElashe chorāshi-meň theli-ji
dārun dukh janma maran-nu, tyāň kon tāro beli-ji ... 4

સાચું સગપણ હરિગુરૂ સંતનું, જીવને જાલમેંથી કાઢેજી;
સુખ રે આપીને દુઃખ દૂર કરે, પરિબ્રહ્મને ભેટાવેજી ... ૫
sāchu sag-pan hari-guru saňt-nu, jiv-ne jāl-meň-thi kāDhe-ji
sukh re āpi-ne dukh dur kare, pari-brahma-ne bhetāve-ji ... 5

માની શકે તો માનજે, લેવો મનષાનો લ્હાવોજી;
દાસ કબીર સાચું કહે, ફરી નહીં મળે આવો દાવજી ... ૬
māni shake to mān-je, levo manashā-no lahāvo-ji
dās kabir sāchu kahe, fari nahiň male āvo dāv-ji ... 6

YouTube Video(s):
1. Houston Bhajan Mandal - July 31, 2010     Rāg - Vinanti
    Bhakta Bhajan Sammelan at Humble Civic Center, Humble, TX, USA
2. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal (playlist)

English Translation:
Kabir's devotional verses have always imparted inspirational teachings on ways to live life that takes one from virtuous living to spiritual enlightenment.

0. Addressing the soul of a man, Kabir asks to think about the life and one's pursuit of illusionary happiness.

1. You have come to life just alone, and ultimately, you would depart from this world alone. Then why have you engulfed yourself in this web of worldly relations, which are not going to last beyond this world? Why have you blinded and bounded yourself with illusions?

2. Why are crazily repeating "this is my; that is my", whereas, when the time to leave this life arrives, you will not be able to take your body, that you adore and love so much, along with you. All so called relations of son or wife are mere illusions and temporal and thus the entire worldly bonds are nothing but falsity that has blinded our conscience.

3. The basic of tenet of creation of wealth is to spend it, instead of amassing and accumulating it. Advising on virtue of charity and spending on noble causes, Kabir says, you will have to leave all your wealth and properties behind you, which will be owned by some other, the moment you shut your eyes for last.

4. When the mighty death gods drags you away from this world, and hurl you into the cycle of eighty-four lakhs lives that a soul has to endure, who would be your savior or who could alleviate from the pangs of birth and deaths, life after life?

5. Having described how worldly bonds are deceptive and illusory, Kabir kindly offers an ultimate solution. The worthy relation is that of a saintly spiritual teacher, who only can extricate the soul from the web of worldly attachments. True Guru provides sublime happiness and frees the soul from angst and tormenting sorrows borne out of mundane worldly relations, and thus leads it on the spiritual path of attaining ultimate salvation.

6. Subservient to God, saint Kabir says, if you can believe on these words of wisdom, do follow them, and make the best of your life as a human being, else, you will never ever get such a golden opportunity to realize the ultimate truth and attain deliverance.