Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૫૦
Nādbrahma pada 050

Kirtan in Sampura (2019)

ભૂલ્યો મન ભમરા તું ક્યાં ભમ્યો, દિવસ ને રાતજી;
માયાનો બાંધ્યો પ્રાણીઓ, સમજ્યો નહિ શુદ્ધ વાતજી ... ટેક
bhulyo man bhamarā tuň kyāň bhamyo, divas ne rāta-ji
māyā-no bāňdhyo prāni-o, samajyo nahi shud-dha vāt-ji ... repeat

કુંભ કાચો ને કાયા જાવરું, જોઇને કરો રે જતનજી;
વણસંતા વાર લાગે નહિ, રાખે રૂડુ રે મન ... ૧
kumbh kācho ne kāyā jāvaru, jo-ii-ne karo re jatan-ji
vana-saňtā vār lāge nahi, rākhe rudu re man ... 1

કોના છોરૂં ને કોના વાછરૂં, કોના મા ને બાપજી;
અંત કાલે જાવું એકલું, સાથે પુન્ય પાપજી ... ૨
konā chhoru ne konā vāchharu, konā mā ne bāp-ji
aňt kāle jāvu ekalo, sāthe punya pāp-ji ... 2

જે ઘેર નોબત વાજતી, રૂડા છત્રીશ રાગજી;
ખંડેર થઇ ખાલી પડયાં, કાળા ઉડે રે કાગજી ... ૩
je gher nobat vājati, rudā chha-trish rāg-ji
khaňder tha-ii khāli padyā, kālā ude re kāg-ji ... 3

જીવની આશા ડુંગર જેવડી, મરણ પગલાંને હેઠજી;
મોટા મોટા ચાલી ગયા, લાખો લખપતિ શેઠજી ... ૪
jiv-ni āshā duňgar jevadi, maran pagalā-ne heth-ji
motā motā chāli gayā, lākho lakha-pati sheth-ji ... 4

ઉલટી નદી પૂર ઉતરી, જાવું પેલે પારજી;
આગળ નીર મળે નહીં, જે જોઇએ તે લેજો સાથજી ... ૫
ulati nadi pur utari, jāvu pele pār-ji
āgal nir male nahiň, je jo-ii-e te lejo sāth-ji ... 5

સત્કર્મ સત્ વસ્તુ ઓરજો, ઇશ્વર સ્મરણ સાથજી;
કબીર જુહારીને નીસર્યા, લેખું સાહેબને હાથજી ... ૬
sat-karma sat-t vastu ora-jo, ishvar smaran sāth-ji
kabir juhāri-ne nisaryā, lekhu sāheb-ne hāth-ji ... 6

YouTube Video(s):
1. Orna Bhajan Mandal - December 9, 2010
2. Panama Bhajan Mandal - July 31, 2010, Bhakta Bhajan Sammelan at Humble Civic Center, Humble, TX, USA
3. Panama Bhajan Mandal - March 6, 2012, Bhakta Bhajan Sammelan at Sociedad Hindostana de Panama, Panama City, Panama
4. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal (playlist)

English Translation:
0. Why is your mind hovering about day and night, like a wasp? For no reason you have surrounded yourself in a cobweb of attachment and illusionary affections. It is unfortunate that you have not understood this simple issue.

1. Remember that your body is as fragile as an earthen pot and also very much perishable. Do take good care of it. It will not take long to get it decayed. Keep your mind good.

2. Why are you lost in thoughts of relations - as to whom the children or who owns the calves, or who is whose father or mother; at last, when the time arrives for leaving this life behind, there shall be none to accompany on a path beyond this life. Ultimately, only the merits of your righteous and meritorious deeds or evil Karma shall count.

3. Considering how with turn of time-cycle life changes, we have come to witness the palaces devastated to dust. At one point of time, where drums of joy and waves of happier tunes played all the time, have turned to ruins with change of time and presently crows are reining over those ruins.

4. How futile it is to nurture wish to live a long life! Just with a kick of death, several bigwigs have left this world and million affluent have succumbed to death.

5. As one reaches the end of life, it is believed that one reaches a line dividing life and death, demarcated by a legendry river - Vaitarni. One has to cross over this river and transcend on to the path beyond the life. Not even water to satiate your thirst will be available, hence take along, whatever you will need to reach the divine abode.

6. What are all those things that one needs to take along on the journey beyond life? Kabir Saheb's list is simple. Take along enough stock of virtuous and righteous deeds or Karma along, and also take along with you remembrance of God. And when you have so much with you on the ultimate path, Kabir Ji says, the Supreme Saheb will grant you a place in his spiritual realm.

Related Link(s):
1. આ પદની સમજૂતી ('કબીર ભજન સુધા', ઈશ્વરભાઈ પ્ર. પટેલ (પરમાર્થી))

Add comment

Submit

Most Downloaded

pdf-0નાદબ્રહ્મ | Nadbrahma 12,036
pdf-1Traditional Bhajans of Bhakta Samaj 9,529
pdf-2અનંત સૂર | Anant Soor 9,141
pdf-3Amar Varso | અમર વારસો 7,403
pdf-4A Handwritten Bhajan Book from 1937 5,860