Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૭૬૨, રાગ - ધોળ
Nādbrahma pada 762, rāga - dhol

ગોવિંદજી પરણે નંદજી પરણાવે, તે રે દિવસ સખી ક્યારે આવે;
સાંજી દેવ ત્યાં આણી બોલાવે, તો ચારે મંગલ ગાઇશું રે ... ટેક
goviňd-ji parane naňda-ji par-nāve, te re divas sakhi kyāre āve
sāňji dev tyāň āni bolāve, to chāre maňgal gā-ii-shuň re ... repeat

જશોદાજી આપણને બોલાવે, ખોળામાં કંઇ નૌતમ લાવે;
નવું નવું કરીને ગવડાવે, તો ચારે મંગલ ગાઇશું રે ... ૧
jashodā-ji āpan-ne bolāve, kholā-māň kaň-ii na-u-tam lāve
navu navu kari-ne gav-dāve, to chāre maňgal gā-ii-shuň re ... 1

વર વનમાલી આવીને જુએ, સાંભળતા સૌ દુઃખડા ખુએ;
તે સમે માવડી ગાવડી દુહે, તો ચારે મંગલ ગાઇશું રે ... ૨
var van-māli āvi-ne ju-e, sāmbhal-tā sa-u dukhadā khu-e
te same māvadi gāvadi duhe, to chāre maňgal gā-ii-shuň re ... 2

આવીને ત્યાં કહાનની પાસે, માતાનું મન રૂડું રે થાશે;
નિરખી સ્વરૂપ રસિક સોહાસે, તો ચારે મંગલ ગાઇશું રે ... ૩
āvi-ne tyāň kahān-ni pāse, mātā-nu man rudu re thāshe
nirakhi svarup rasik sohāse, to chāre maňgal gā-ii-shuň re ... 3

વરઘોડે વર જ્યારે ચઢશે, વ્રજમેં સૌ કોઇની દષ્ટિએ પડશે;
વલ્લભનું મન ત્યાં ગળશે, તો ચારે મંગલ ગાઇશું રે ... ૪
var-ghode var jyāre chaDh-she, vraj-meň sa-u ko-ii-ni dashti-e pad-she
val-labh-nu man tyāň gal-she, to chāre maňgal ga-ii-shuň re ... 4

YouTube Video(s):
1. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - October 2007, Phoenix, Arizona

English Translation:
Shree Vallabha is seeking ultimate union with Shree Krishna. He has depicted the tradition Indian rituals of marriage in quite beautiful way. These rituals were gifted to life by ancient sage and they have subtle meaning with the ultimate aim to seek union with the almighty creator.   He is thrilled to attend marriage ceremony of Lord Krishna. He is describing various marriage ceremony rituals in quite beautiful way. The beautiful song has richness as it describes various extremely important sacred processes involved with marriage. The occasion creates extremely happy moments everywhere.

0. My friend! When will be the day of Shree Krishna’s marriage arranged by Shree Nanda;
If the angels would be summoned, we will sing four auspicious songs of union.

1. Mother Jashoda is inviting all of us, bringing some new gifts;
New songs are being sung and we will sing four auspicious songs of union.

2. Shree Krishna arrives as a groom and looks around. Everyone has gotten rid of their difficulties;
At that time the dear mother sings hymns and we will sing four auspicious songs of union.

3. Coming closer to Shree Krishna, Mother’s soul will be delighted.
Seekers will feel joy to see his essence form and we will sing four auspicious songs of union.

4. When the groom will climb on to the horse, he will be seen by everyone in Vraj;
Shree Vallabha’s mind will melt down there and we will sing four auspicious songs of union.