Kabir Sakhi Sudha

કબીર સાખી સુધા
સંપાદક : શ્રી ઈશ્વરભાઈ પ્ર. પટેલ (પરમાર્થી)

જો જાનહુ જિવ આપના, કરહુ જીવ કો સાર
જિયરા ઐસા પાહુના, મિલે ન દૂજી બાર !

૧=મહેમાન

જે મનુષ્ય પોતાના આત્માને ખરેખર પોતાનું જ સ્વરૂપ સમજે છે તે જ શબ્દ ખરેખર સારરૂપ છે. તે દ્વારા જ જીવનું કલ્યાણ થાય છે. આ શરીરમાં આત્મા તો મોઘેરા મહેમાન જેવો છે. તે વારંવાર આવતો નથી.