Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૩૮૩, રાગ - બિલાવલ
Nādbrahma pada 383, rāga - bilāval

Asundar Dhaman (Recorded in 1990)

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

Syadla Bhajan Mandal (Recorded in 1982 in Mumbai)

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

તુમ જો દયાલ મોંસે બહુત કરી રે;
સુમરણ કો નર દેહી દીની, મોં પાપીથી કશું નાં સર્યો રે ... ટેક
tum jo dayāl moňse bahut kari re
sumaran ko nar dehi dini, moň pāpi-thi kashuň nā saryo re ... repeat

ગર્ભવાસ નવમાસ ઉંધે મુખ, ત્યાં ન મેરી સુધ વિસરી રે;
જઠર અગ્નિમેં રાખ લિયો હૈ, કંચન સે મેરી દેહ કરી રે ... ૧
garbh-vās nav-mās uňdhe mukh, tyāň na meri sudha visari re
jathar agni-meň rākh liyo hai, kaňchan se meri deh kari re ... 1

કહાં લગી કહું અપરાધી જનમકો, આદિઅંત મોં સે બિગડી રે;
તુલસીદાસ પતિત તુમ પાવન, આ બાનેકી લાજ પડી રે ... ૨
kahāň lagi kahuň apa-rādhi janam-ko, ādi-aňt moň se bigadi re
tulasi-dās patit tum pāvan, ā bāne-ki lāj padi re ... 2

Youtube Video(s):
1. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - December 16, 2013

English Translation:
0. You have had a lot of mercy on me,
You given birth as a human to worship, But I sinful have done nothing of that.

1. When I lay upside down in Mom’s womb, where you have not let me down;
And you have kept a fire burning in my belly, by which my body turned golden.

2. How far do I plead guilty for life, as I have spoiled everything from start to the end;
Says Tulsidas, you are purifier of the sinners; now, my shame is at stake.