Kabir Shabda Sudha

કબીર શબ્દ સુધા
સંપાદક : શ્રી ઈશ્વરભાઈ પ્ર. પટેલ (પરમાર્થી)

હરિ બિનુ ભરમ બિગુરચૈ ગંદા
જહં જહં ગયો આપણપૌ ખોયો, તેહિ ફંદે બહુ ફંદા - ૧

જોગી કહૈ જોગ હૈ નીકો, દુતિયા અવર ન ભાઈ
ચુંડિત મુંડિત મૌની જટાધર, તિનહું કહાં સિધિ પાઈ - ૨

જ્ઞાની ગુની સૂર કવિ દાતા, ઈ જો કહંહિ બડ હમરી
જહં ઈસે ઉપજે તહંહિ સમાને, છૂટિ ગયલ સભ તબહી - ૩

બાંયે ડાહિને તજો બિકારા, નિજુકૈ હરિપદ ગહિયા
કહંહિ કબીર ગૂંગે ગુર ખાયા, પૂછે સે કા કહિયા - ૪

સમજુતી

હરિ વિના જીવ ખરાબ ભ્રમોમાં ફસાઈને મૂંઝવણ અનુભવે છે. (હરિને શોધવા) જ્યાં જ્યાં તે ગયો છે ત્યાં ત્યાં તે અનેક પ્રકારનાં ફંદામાં ફસાયો છે. - ૧

યોગી લોકો કહે છે કે યોગ જ હરિને પામવા માટે યોગ્ય સાધન છે, બીજું નહિ. ચોટલીવાળા વૈષ્ણવો, મુંડન કરાવનાર સન્યાસીઓ, મૌની સાધુઓ, જટાધારી વૈરાગીઓ, કોઈએ પણ હરિને પ્રાપ્ત કર્યા નથી. - ૨

જ્ઞાની, ગુણિયલ, શૂરવીર, કવિ, દાનેશ્વરી લોકો કહે છે કે અમે જ સૌથી મોટા છે. પરંતુ તેઓ પણ જ્યાંથી ઉત્પન્ન થયા હતા ત્યાં (માયામાં) સમાય જાય છે. ત્યારે જ તેઓનો તમામ અહંકાર છૂટી જાય છે. - ૩

કબીર કહે છે કે ચોતરફથી જેટલા પણ વિકારો છે તેનો તમે ત્યાગ કરો. શ્રીહરિનું સ્વરૂપ તે પોતાનું જ સ્વરૂપ છે તેવું માનીને ગ્રહણ કરો. ગુંગા માણસે ગોળ ખાધો હોય ને તેને તેનો સ્વાદ પૂછવામાં આવે તો તે શું કહે ?   તેવી અનુભૂતિ થશે. - ૪

ટિપ્પણી

"બાંયે ડાહિને .... હરિપદ ગહિયા" - ચારે તરફ માયાની મોહિની ફેલાયેલી છે. તેને જોઈ જોઈ વિષયના વિકારો વધ્યા જ કરે છે. તે સર્વ વિકારોનો નાશ કરી મનને નિર્વિષય બનાવી દો તો પોતાના સ્વરૂપનું દર્શન થઈ શકે. તે જ પરમ પદ છે. તે જ મુકિતની સ્થિતિ છે.

English translation and commentary by Dr. Jagessar Das, M. D.
Dr. Jagessar Das, M.D. has published several books on the mystical teachings of Guru Kabir.  We highly appreciate his granting us permission to use the material from two of them: The Bijak of Guru Kabir, Volume - 1, Ramainis, and The Bijak of Guru Kabir, Volume - 2, Shabdas.

Meaning:
O Evil Man! Without God doubts have created many difficulties for you;
Wherever you go you lose your own self, since doubts have trapped you in its traps;
The yogi says yoga I the best and there is none to equal it;
The one who plucks the hair, shaves the head, remains silent or wear matted hair, tell me how are they going to get perfection?
The intellectual, the noble, the brave, the poet and the altruist each one says that he is the greatest;
Wherever they came from (birth) that is where they will go (death); in a moment they leave everything;
Give up the defects of the “left-handed” and “right-handed” paths, and obtain realization of  God;
Kabir asks, “How can the dumb person, eating sugar, describe its taste?”

Commentary:
In this shabda Guru Kabir starts by speaking of doubts which are causing difficulty for people all over the world. Unless a person is clear-sighted about his spiritual course, then he is facing difficulties according to various traditions, dogmas, scriptures, rituals, etc. Spiritual life is simple and straightforward path free of all doubts. He thus says that people are losing themselves by going here and there, because doubts follow them and keep entrapping them.

Guru Kabir gives few examples such that the yogi praises yoga and says that there is nothing greater than his path. Similarly, there are some people who pluck their hairs, shave their heads, practice silence or wear matted hair. He asks how can such practices cause them to reach perfection? The external activities, when not accompanied by purity and discipline of the mind, cannot bring perfection. Similarly, he talks about people who are intellectuals, noble and brave, who are poets and altruists; these are the workings of their ego when they boast. Spiritual teaching is to do these things with humility. How many of such people are really humble?

Guru Kabir is saying that we need to realize that we have been born and we will die, and we leave everything here in and instant. These include all of our misguided activities, ego, possessions etc. he advises to give up the two paths which are the “left-hand” path (vām mārga) and the “right-handed” path (dakshin mārga). The former is the Epicurian ideal of indulging the passions, and in eating, drinking and making merry. The second is the Stoic path of self-discipline and following a religious tradition. The true spiritual path is actually separate from these, for it is an inner growth and realization of the Divinity within. He illustrates this by the example of the dumb person eating sugar and enjoying the taste, but not able to explain it to you. Just so person who realizes God enjoys immense bliss, but he is not able to explain that to others. It is for this reason that realized saints remain silent or speak very little. Often they speak in parables because there is no language to explain the infinite experience, which is entirely subjective and indescribable.

Guru Kabir is saying to give up all doubts and to follow the true spiritual path that is devoid of all external show and ego. Only then can you attain the abode of God.